Plan i program

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
RIJASET

NASTAVNI PLAN I PROGRAM MEKTEBSKE NASTAVE

Sarajevo, 1425. h.g. / 2004. godine
Broj: 02-MO-2618/2004.
Datum: 17. džumade-l-ula 1425.h.g.
05.07.2004. godine

Na 6. redovnoj sjednici Rijaseta Islamske zajednice održanoj u Sarajevu, dana 24. juna 2004. godine, odnosno 06. džumade-l-ula 1425. h.g., Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta je na temelju zaključka Rijaseta sa Druge redovne sjednice od 09. jula 2003. godine, provela aktivnosti na revidiranju Nastavnog plana i programa za mektebsku nastavu o čemu je rukovodilac VP službe Muharem-ef. Omerdić podnio informaciju članovima Rijaseta, pa je na osnovu iste donesen

ZAKLJUČAK

Rijaset usvaja revidirani Nastavni plan i program za mektebsku nastavu kao i informaciju Vjerskoprosvjetne službe pri Rijasetu o aktivnostima vođenim u postupku revidiranja pomenutog Nastavnog plana i programa.

Zadužuje se Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta da blagovremeno dostavi svim medžlisima Islamske zajednice revidirani Nastavni plan i program mektebske nastave i da intenzivno prati njegovu realizaciju.

Dostavljeno:

 • Reisu-l-ulema,
 • VP službi dr. Mustafa Cerić
 • a/a

CILJ MEKTEBSKE NASTAVE

Osnovni cilj mektebske nastave je da se (kroz odgojno-obrazovni rad u mektebu) polaznici upoznaju sa sistemom islamskih vrijednosti i islamskim propisima, te da ih usvoje kao sadržaj i način svoga života shodno riječima Allaha, subhanehu ve te‘ala: “Kod Allaha je prava vjera jedino islam”. (Alu ‘Imran, 19.) i … “zadovoljan sam da vam islam bude vjera..” (El-Maide, 3.)

ZADACI MEKTEBSKE NASTAVE

Zadaci mektebske nastave, između ostalog, su:

 • da kod polaznika razvija i snaži vjeru (iman), da ih poduči osnovnim islamskim propisima i osposobi za njihovu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu (islam), te da u njima razvija plemenitu i snažnu islamsku ličnost (ihsan);
 • da kod polaznika formira svijest o pripadnosti islamskom ummetu, Islamskoj zajednici i džematu, te da ih podstiče na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja;
 • da kod polaznika formira svijest i spremnost za čuvanje islamskih vrijednosti kroz lični, porodični i širi društveni život u svom okruženju;
 • da polaznike usmjerava na pravilno razumije-vanje svijeta i života koji ih okružuje;
 • da polaznike upućuje i na sve druge kori-sne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

UVODNE NAPOMENE

Ovaj godišnji plan i program obuhvata devet godina mekteba, tj. Devet razreda i učenike starosne dobi od 6/7 do 14/15 godina. Programom je obuhvaćena osnovna nastavna materija za svaku godinu koju polaznici mektebske nastave trebaju usvojiti tokom pohađanja mekteba. Mektebska godina u pravilu traje 35 sedmica godišnje što omogućava da se pri izradi mjesečnog i sedmičnog plana planira dovoljan broj časova za obradu novog gradiva, utvrđivanje i uvježbavanje te provjeru i obnavljanje stečenog znanja i vještina, kao i časove za fakultativne sadržaje: obrada literarnih tekstova, ilahije, pripremanje prigodnih programa i slično. Operativni mjesečni i sedmični plan se radi na nivou medžlisa ili na nivou svakog mekteba pojedinačno što omogućava veliku fleksibilnost i praktičnost u smislu efikasnijeg postizanja ciljeva i zadataka mektebske nastave.

Realizacija Nastavnog plana i programa je predviđena na principu dva časa sedmično za svaki razred/godinu mekteba tako da je standardna norma muallima 18 časova sedmično. Raspored održavanja nastave utvrđuje se na nivou medžlisa na početku mektebske godine, a odobrava ga glavni imam.

Učenici se upisuju u odgovarajući razred/godinu mekteba po osnovu uzrasta/starosne dobi ili prema nivou predznanja. Nivo predznanja se utvrđuje na početku godine na osnovu evidencije iz prethodne mektebske godine ili putem usmene provjere i testiranja (za novoupisane polaznike). Za upis i preraspodjelu učenika po razredima/godinama, te eventualno formiranje grupa (kombinovanih odjeljenja) i sređivanje mektebske dokumentacije Nastavnim planom i programom su predviđeni tzv. Uvodni časovi.

U mektebima koji imaju preko 150 polaznika nastava se odvija odvojeno za svaki razred/godinu. Ukoliko u nekom razredu ima više od 40 polaznika, formiraju se dva odjeljenja dotičnog razreda. U izuzetnim okolnostima u mektebima koji imaju više od 150 polaznika glavni imami mogu odobriti formiranje kombinovanih odjeljenja ali najmanje u šest grupa.

Zbog broja polaznika i drugih specifičnosti u nekim mektebima nastava će se izvoditi u kombiniranim odjeljenjima (grupama). U tom slučaju, realizacija nastave mora se prilagoditi interesima i mogućnostima polaznika, zatim, prostornim uvjetima i zadovoljavati elementarne pedagoško-didaktičke standarde.

Kombinovana odjeljenja se organizuju na jedan od sljedećih načina:

I. pet grupa (u mektebima sa preko 100 polaznika):

1. godina + 2. godina; 3. godina + 4. godina; 5. godina + 6. godina; 7. godina + 8. godina; 9. godina, ili

1.+2.+3. godina; 4. godina; 5.+6. godina; 7.+8. godina i 9. godina.

II. četiri grupe (u mektebima do 100 polaznika): 1.+2.+3. godina; 4.+5. godina; 6.+7. godina i 8.+9. godina.

III. tri grupe (u mektebima do 60 polaznika uz moguću toleranciju do +15 učenika): 1.+2.+3. godina; 4.+5.+6. godina; i 7.+8.+9. godina.

IV. dvije grupe (u mektebima do 30 polaznika): 1.+2.+3.+4. godina i 5.+6.+7.+8.+9. godina.

Organizovanje kombinovanih odjeljenja u dvije grupe je vanstandardan. Zbog toga, ovaj oblik se iz specifičnih razloga može odobriti samo u izuzetnim slučajevima, a reguliše se posebnom odlukom glavnog imama uz prethodno pribavljenu saglasnost muftije. Realizacija nastave u dvije grupe se mora u vremenskom i didaktičko-metodičkom pogledu posebno prilagoditi mogućnostima i interesima polaznika.

Prilikom izrade mjesečnog i sedmičnog plana za rad u kombinovanim odjeljenjima vrši se izbor nastavnih jedinica koje se po sadržaju naslanjaju i nadopunjuju.

Prilikom izrade mjesečnog i sedmičnog plana treba planirati dovoljan broj časova za obnavljanje, uvježbavanje, utvrđivanje i provjeru stečenog znanja.

Za svaku grupu ili za svaki razred pojedinačno vrši se izbor odgovarajućih dopunskih sadržaja (literarni sastavi, ilahije, rad sekcija, rekreativne aktivnosti i slično) kako bi se upotpunila realizacija godišnjeg plana i programa a sadržaj mektebske nastave učinio zanimljivijim, poticajnijim i svježijim.

Realizacija Plana i programa je moguća kroz različite oblike i metode rada, kako klasične, tako, i još više, kroz metode kao što su: – problemsko-istraživačka i projektna nastava s čime se omogućava veća i potpunija uključenost učenika u nastavni proces.

1. GODINA

 • Uvodni časovi
 • E’uza i Bismilla (pravilno učenje, memorisanje, značenje i upotreba)
 • Pozdrav (Selam)
 • Islam i musliman(ka)
 • Šehadet (pravilno učenje, memorisanje i značenje
 • Rabbi jessir (pravilno učenje, memorisanje,
 • Subhaneke (pravilno učenje, memorisanje i značenje)
 • Imanski šarti (pravilno učenje, i memorisanje)
 • Fatiha (pravilno učenje memorisanje)
 • Fatiha (prijevod)
 • Lična higijena (kupanje, pranje ruku, zubi, nogu, češljanje, podrezivanje nokata, čišćenje poslije prirodne nužde)
 • Ponašanje pri ulasku i izlasku (kuća/stan, mekteb, džamija…)
 • Desna ruka/noga, lijeva ruka/noga
 • Dova prilikom ulaska i izlaska iz kupatila
 • Sura En-Nas (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Sura El-Felek (pravilno učenje i memorisanje)
 • Ponašanje za sofrom
 • Sura Ihlas (pravilno učenje i memorisanje)
 • Sura Leheb (pravilno učenje i memorisanje)
 • Et-Tehijjatu, Salavati i Dove (pravilno učenje i memorisanje)
 • Abdest (praktično uvježbavanje)¸
 • Sabah-namaz (praktično uvježbavanje)

Napomena:

Izbor ilahija i kasida, pjesama, hikaja i odgovarajućih tekstova prema potrebama i okolnostima

2. GODINA

 • Uvodni časovi
 • Imanski šarti (obnoviti i naučiti prijevod)
 • Sura En-Nasr (pravilno učenje i memorisanje)
 • Islamski šarti (općenito)
 • Sura Kafirun (pravilno učenje i memorisanje)
 • Prve tri pripreme za namaz:
 • čistoća tijela, odjeće, boravišta,
 • abdest,
 • propisno oblačenje
 • 1. islamski šart (kraća obrada)
 • Sura Kevser (pravilno učenje i memorisanje)
 • Urednost (u oblačenju, u održavanju: sobe, kuće / stana, avlije, ulice, parka..)
 • Akšamsko vrijeme i boravak vani
 • Ezan i ikamet
 • Akšam-namaz (praktično uvježbavanje)
 • Sura Ma’un (pravilno učenje i memorisanje)
 • Ljubav i poslušnost roditeljima
 • Ljubav prema prema sestrama i braći
 • Rođenje i djetinjstvo Muhammeda, a.s. (u formi pripovijedanja)

Napomena:

Izbor ilahija i kasida, pjesmica, hikaja i odgovarajućih tekstova prema potrebama i okolnostima

3. GODINA

 • Uvodni časovi
 • Prvi imanski šart (obrada)
 • Drugi islamski šart (općenito)
 • Prijateljstvo i drugarstvo
 • Poštovanje starijih
 • Čuvanje zdravlja
 • Podne-namaz (praktično uvježbavanje)
 • Sura Kurejš (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Dova poslije jela s prijevodom
 • Sura El-Fil (pravilno učenje i memorisanje)
 • Šta kvari abdest
 • Tejemmum
 • Druge tri pripreme za namaz:
 • Namaska vremena
 • Kibla i Kaba
 • Nijjet – odluka
 • Sura El-Humezeh (pravilno učenje i memorisanje)
 • Treći. Islamski šart (osnovno)
 • Ikindija-namaz (praktično uvježbavanje)
 • Sura ‘Asr (pravilno učenje i memorisanje)
 • Ramazanski bajram (propisi i običaji)
 • Kazivanje o Ademu, a.s.
 • Ponašanje u društvu (sijela i druga druže-nja)
 • Laž, prevara, krađa…
 • Drugi imanski šart (obrada)
 • Poslanikov, a.s. Život do ženidbe
 • Kurban-bajram (propisi i običaji)
 • Islamski kalendar – hidžretski mjeseci
 • Kazivanja o Nuhu, a.s.
 • Dova poslije ezana

Napomena:

Izbor ilahija i kasida, pjesama, hikaja i odgovarajućih tekstova prema potrebama i okolnostima

4. GODINA

 • Uvodni časovi
 • Važnost i vrijednost učenja kur’anskog pisma Tokom godine obraditi sufaru i gledajući uvježbati učenje sureta koja su naučena napamet)
 • Treći imanski šart (obrada)
 • Kazivanja o Ibrahimu, a.s.
 • Kunut-dova (pravilno učenje i memorisanje)
 • Jacija i vitr-namaz (praktično uvježbavanje)
 • Uvjeti za namaz (retroaktivna koncizna obrada)
 • Sastavni dijelovi namaza (retroaktivna koncizna obrada)
 • Šta kvari namaz?
 • Naklanjavanje propuštenih namaza
 • Kazivanja o Musa, a.s.
 • Četvrti imanski šart (obrada)
 • Zikr poslije namaza: Ajetu’l-Kursijja i tesbih (pravilno učenje i memorisanje)
 • Teravih-namaz
 • Sura El-Kari’ah (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Džemat (smisao i vrijednost)
 • Namaz u džematu
 • Početak objave Kur’ana i Mekkanski period poslanstva (do Mi’radža)
 • Sura Et-Tekasur (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Kazivanja o Isa, a.s.
 • Ljubav i pažnja prema rodbini
 • Razvijanje lijepih osobina i navika:
  • čestitost
  • radne navike
  • sticanje znanja
  • kultura komuniciranja
  • urednost
  • zdravstvena kultura
 • Dova poslije namaza

Napomena:

Izbor ilahija i kasida, pjesmica, hikaja i odgovarajućih tekstova prema potrebama i okolnostima

5. GODINA

• Uvodni časovi

• Ljepote i vrijednosti učenja Kur’ana!

• Uvježbavati učenje sure Jasin, a zatim, početi od početka tako da se tokom godine prouči 60 strana (Planski rasporediti tokom cijele mektebske godine)

• Allahovi, dž.š. Sifati (opća obrada)

• Isra i Mi’radž

• Peti imanski šart, I. Dio, (obrada)

• Sura El-’Adijat (pravilno učenje i memorisanje)

• Muslimanska imena

• Propisi o postu

• Hidžra

• Halal i haram (pojmovi i smisao)

• Zabranjena jela i pića

• Teški grijesi

• Veliki grijesi

• Mali grijesi

• Tevba

• Tundžina salavat

• Uspostava zajednice u Medini; muhadžiri i ensarije

• Mesh po mestvama i zavoju

• Namaz bolesnika

• Namaz putnika

• Sura Ez-Zilzal (pravilno učenje i memorisnje)

• Namaski farzovi

• Bedr i Uhud

• Namaski vadžibi

• Dvoumljenje u namazu

• Oslobođenje Mekke

• Sehvi sedžda

• Džuma-namaz

• Prispijevanje u džemat

• Lik Muhammeda, a.s.

6. GODINA

• Uvodni časovi

• Islam i nauka

• Tokom godine tedžvid obraditi od 1. do 9. lekcije

• Tokom godine proučiti novih 120 strana Kur’ana; naučiti 1. stranicu Jasina i ašere: Lillahi ma fissemavati; (Planski rasporediti tokom cijele mektebske godine)

• Sedždai-tilavet

• Obrada prvih 6 sifata (ukratko)

• Oprosni hadž

• Peti imanski šart, 2. dio: (Berzah, život u kaburu, proživljenje, šefa’at, Mizan, Sirat, Džennet i Džehennem)

• Poslanikova, a.s. Bolest i smrt

• Sura El-Bejjine (pravilno učenje i memoris-anje)

• Poslanikova, a.s. Djeca i unuci

• Namaski sunneti

• Nečistoće i njihovo otklanjanje

• Sahubi uzur

• Ljubav prema Poslanikovoj, a.s. Porodici i ashabima

• Nafile-namazi:Tehijjetu’l-mesdžid, Istihare-namaz, Hadže-namaz, Duha-namaz, Lejl-namaz i Namaz za kišu

• Mubarek dani i noći

• Uspostava hilafeta

• Sadaka

• Sadekatu’l-fitr

• Halifa Ebu Bekr, r.a.

• Kada (naknadni post) i kefaret

• Namaz čuva i odgaja

• Halifa Omer, r.a.

• Post je zaštita

• Halifa Osman, r.a.

• Obilazak bolesnika

• Halifa Alija, r.a.

7. GODINA

• Uvodni časovi

• Tokom godine tedžvid obraditi od 10. do 17. lekcije; proučiti novih 180 stranica Kur’ana; naučiti 2. stranicu Jasina; ašere: La jestevi ashabu’n-nari ve ashabu’l-dženneti (Planski rasporediti tokom cijele mektebske godine)

• Sura Kadr (pravilno učenje i memorisanje)

• 6. imanski šart (obrada)

• Obrada ostalih 8 sifata (ukratko)

• Šerijat (definicija, izvori, podjela)

• Sura El-’Aleq (pravilno učenje i memorisanje)

• Ef‘álu mukellefin

• Propisi o čišćenju:

• gusul

• hajz

• nifas

• Mustehabi u namazu

• Dženaza-namaz

• Dove dženaze-namaz

• Period Emevijskog hilafeta (ukratko)

• Svojstva vjernika:

• čvrsto vjerovanje

• iskrenost i istinoljubivost

• pravednost

• vjernost i pouzdanost

• strpljivost i ustrajnost

• samilost i praštanje

• poslušnost i briga o roditeljima

• pomaganje rodbine, komšija i drugih ljudi

• Džihad

• Period Abbasijskog hilafeta (ukratko)

8. GODINA

 • Uvodni časovi
 • Tokom godine tedžvid obraditi od 18. do 23. lekcije; proučiti novih 240 strana Kur’ana i naučiti: 3. stranicu Jasina i ašere: Kulid’ullahe;
 • O vrijednostima učenja Kur’ana i grijehu zaboravljanja naučenog teksta
 • Propisi o učenju i slušanju učenja Kur’ana
 • Sure Et-Tin (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Dolazak islama na Balkan i u BiH i period Osmanskog Carstva (sažeto)
 • Islam i muslimani u BiH nakon 1878. (sažeto)
 • Četvrti islamski šart (obrada)
 • Mekruhi u namazu
 • Tevhid – Božija jednoća
 • Esma’u-l-husna (kraća obrada)
 • Vjerovanje u gajb
 • Mu’džize
 • Kufr, širk i nifak
 • Sure El-Inširah (pravilno učenje i memorisanje)
 • Islamska zajednica u BiH – danas (organizacija i djelovanje)
 • Islamske obrazovne institucije u BiH
 • Peti islamski šart (obrada)
 • Vakufi
 • Vakufi u BiH
 • Opasni poroci:
  • droga
  • alkohol
  • duhan
  • nemoral
  • novi oblici idolatrije
 • Sure Ed-Duha (pravilno učenje i memorisa-nje)
 • Dužnosti prema IZ
 • Dužnosti muslimana prema domovini

Napomena:

U ovoj godini se zaokružuje osnov teoretskog i praktičnog znanja kojeg polaznici trebaju usvojiti u redovnoj mektebskoj nastavi i zbog toga treba kontinuirano vršiti utvrđivanje gradiva.

9. GODINA

 • Uvodni časovi
 • Planski učiti Kur’an
 • Uvježbavati a poželjno i napamet naučiti posljednje 3 str. Jasina (Planski rasporediti tokom cijele mektebske godine)
 • Vjera kao čovjekova prirođena potreba
 • Objavljene vjere i savremeno doba
 • Ideologije i zastranjivanja
 • Čovjek i vjera danas
 • Prevođenje Kur’ana kod nas
 • Hadis kao šerijatski izvor i najpoznatije zbirke
 • Izbor ajeta i analiza sljedećih tema na temelju Kur’ana:
 • vjerovanje u Allaha, dž.š.
 • meleki
 • objave
 • poslanici
 • proživljenje
 • Sudnji dan
 • Džennet i Džehennem
 • namaz
 • nauka
 • dobročinstvo
 • dijeljenje imetka
 • Brak u islamu
 • Porodica u islamu
 • Odgajanje djece
 • Krize savremenog doba
 • Čovjek i grijeh
 • Islam – sveobuhvatni način života
 • Islamsko naslijeđe i baština
 • Muslimani u BiH danas
 • Islam i muslimani u Evropi
 • Islam i muslimani u svijetu

Napomena:

U ovoj godini treba forsirati rad na projektnoj nastavi (pojedinačno, u provima i manjim grupama); razgovor o aktuelnim temama, rad na programima za manifestacije i slično.